Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest firma BRENZER POLSKA S.C. A. Harabasz, Ł. Wiliński z siedzibą przy ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice, NIP: 6342833025, REGON: 360231290.

2. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: brenzer@brenzer.com.pl, lub pisemnie na adres: BRENZER POLSKA S.C., ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji procesów handlowych tzn. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową / świadczonymi usługami.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, oraz, w kwestiach technicznych oraz handlowych, podmiotom z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które reprezentujemy na terenie Polski, kiedy jest to niezbędne do realizacji naszych technicznych oraz handlowych zobowiązań wobec Państwa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.

9. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez firmę BRENZER POLSKA S.C. prosimy o kontakt mailowy na adres: brenzer@brenzer.com.pl.